needle-shaped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

needle-shaped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm needle-shaped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của needle-shaped.

Từ điển Anh Việt

  • needle-shaped

    /'ni:dlʃeipt/

    * tính từ

    hình kim

Từ điển Anh Anh - Wordnet