mythic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mythic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mythic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mythic.

Từ điển Anh Việt

 • mythic

  * tính từ

  tưởng tượng, hoang đường

  thuộc thần thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mythic

  relating to or having the nature of myth

  a novel of almost mythic consequence

  Similar:

  fabulous: based on or told of in traditional stories; lacking factual basis or historical validity

  mythical centaurs

  the fabulous unicorn

  Synonyms: mythical, mythologic, mythological