myrica gale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myrica gale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myrica gale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myrica gale.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myrica gale

    Similar:

    sweet gale: bog shrub of north temperate zone having bitter-tasting fragrant leaves

    Synonyms: Scotch gale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).