myrica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myrica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myrica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myrica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myrica

    deciduous aromatic shrubs or small trees

    Synonyms: genus Myrica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).