mule fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mule fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mule fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mule fat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mule fat

    California shrub with slender leafy shoots that are important browse for mule deer

    Synonyms: Baccharis viminea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).