muleteer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muleteer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muleteer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muleteer.

Từ điển Anh Việt

  • muleteer

    /,mju:li'tiə/

    * danh từ

    người dắt la

Từ điển Anh Anh - Wordnet