modiste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modiste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modiste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modiste.

Từ điển Anh Việt

  • modiste

    * danh từ

    người may mũ áo phụ nữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet