modify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modify.

Từ điển Anh Việt

 • modify

  /'mɔdifai/

  * ngoại động từ

  giảm bớt, làm nhẹ, làm dịu

  to modify one's tone: dịu giọng, hạ giọng

  sửa đổi, thay đổi

  the revolution modified the whole social structure of the country: cách mạng đã làm thay đổi cả cấu trúc xã hội của đất nước

  (ngôn ngữ học) thay đổi (nguyên âm) bằng hiện c lao lực

  sự hỗn loạn, sự lộn xộn

  * nội động từ

  lao lực

  to toil and moil

  làm đổ mồ hôi nước mắt

 • modify

  đổi (dạng); điều chỉnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • modify

  * kinh tế

  giảm bớt

  giảm nhẹ

  hạ thấp

  sửa đổi

  thay đổi

  * kỹ thuật

  cải biên

  chỉnh

  điều chỉnh

  làm biến đổi

  sửa đổi

  thay đổi

  toán & tin:

  đổi (dạng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • modify

  make less severe or harsh or extreme

  please modify this letter to make it more polite

  he modified his views on same-gender marriage

  add a modifier to a constituent

  Synonyms: qualify

  Similar:

  change: cause to change; make different; cause a transformation

  The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city

  The discussion has changed my thinking about the issue

  Synonyms: alter