mislead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mislead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mislead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mislead.

Từ điển Anh Việt

 • mislead

  /mis'li:d/ (misled) /mis'led/

  * ngoại động từ

  làm cho lạc đường, làm cho lạc lối

  làm cho mê muội, làm cho lầm đường lạc lối

  lừa dối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mislead

  lead someone in the wrong direction or give someone wrong directions

  The pedestrian misdirected the out-of-town driver

  Synonyms: misdirect, misguide, lead astray

  Similar:

  misinform: give false or misleading information to