miracle play nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

miracle play nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm miracle play giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của miracle play.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • miracle play

    a medieval play representing episodes from the life of a saint or martyr

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).