miracle drug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

miracle drug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm miracle drug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của miracle drug.

Từ điển Anh Việt

  • miracle drug

    /'mirəkl'drʌg/

    * danh từ

    thuốc tiên