mindlessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mindlessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mindlessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mindlessness.

Từ điển Anh Việt

  • mindlessness

    * danh từ

    sự không chú ý, sự không lưu tâm, sự không lo lắng tới, sự không nhớ tới

    sự ngu si, sự đần độn

Từ điển Anh Anh - Wordnet