mindful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mindful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mindful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mindful.

Từ điển Anh Việt

 • mindful

  * tính từ

  chú ý, lưu tâm, lo lắng tới, nhớ tới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mindful

  bearing in mind; attentive to

  ever mindful of her health

  mindful of his responsibilities

  mindful of these criticisms, I shall attempt to justify my action

  Synonyms: aware

  Antonyms: unmindful