marie charlotte carmichael stopes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marie charlotte carmichael stopes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marie charlotte carmichael stopes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marie charlotte carmichael stopes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • marie charlotte carmichael stopes

    Similar:

    stopes: birth-control campaigner who in 1921 opened the first birth control clinic in London (1880-1958)

    Synonyms: Marie Stopes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).