managing unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

managing unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm managing unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của managing unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • managing unit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đơn vị quản lý

    khâu quản lý