made-to-order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

made-to-order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm made-to-order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của made-to-order.

Từ điển Anh Việt

  • made-to-order

    /'meidtə'ɔ:də/

    * tính từ

    may đo; làm đúng như sở thích

Từ điển Anh Anh - Wordnet