link power budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

link power budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm link power budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của link power budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • link power budget

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự cân bằng hệ thống