limiting resistor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limiting resistor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limiting resistor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limiting resistor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limiting resistor

    * kỹ thuật

    điện trở phụ

    điện:

    điện trở hạn chế