limiting deviation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limiting deviation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limiting deviation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limiting deviation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limiting deviation

    * kỹ thuật

    độ lệch giới hạn