limiting position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limiting position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limiting position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limiting position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limiting position

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vị trí giới hạn