lightweight block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lightweight block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lightweight block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lightweight block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lightweight block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối xây nhẹ