lieutenant general nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lieutenant general nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lieutenant general giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lieutenant general.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lieutenant general

    a general officer ranking above a major general and below a full general

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).