layout of project nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

layout of project nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm layout of project giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của layout of project.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • layout of project

    * kinh tế

    bố cục dự án

    quy hoạch dự án

    quy hoạch tổng thể dự án công trình