laminar flow theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

laminar flow theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm laminar flow theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của laminar flow theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • laminar flow theory

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lý thuyết dòng chảy tầng