jackass penguin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jackass penguin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jackass penguin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jackass penguin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jackass penguin

    small penguin of South America and southern Africa with a braying call

    Synonyms: Spheniscus demersus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).