jackass-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jackass-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jackass-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jackass-fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jackass-fish

    * kinh tế

    cá lượng