ivy league nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ivy league nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ivy league giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ivy league.

Từ điển Anh Việt

  • ivy league

    * danh từ

    nhóm các trường đại học nổi tiếng ở miền Đông nước Mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ivy league

    a league of universities and colleges in the northeastern United States that have a reputation for scholastic achievement and social prestige