issuing of a warrant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

issuing of a warrant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm issuing of a warrant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của issuing of a warrant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • issuing of a warrant

    * kinh tế

    việc cấp phiếu lưu kho