issuing house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

issuing house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm issuing house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của issuing house.

Từ điển Anh Việt

  • Issuing house

    (Econ) Nhà phát hành.

    + Một tổ chức, thường là một ngân hàng thương mại, bên cạnh các hoạt động khác còn chuyên môn hoá trong quản lý việc phát hành cổ phần mới, trái phiếu công ty hoặc trái phiếu nhân danh các công ty hoặc các tổ chức khác có nhu cầu về tài chính, ví dụ như chính phủ và các cấp chính quyền địa phương.