issuing house association nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

issuing house association nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm issuing house association giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của issuing house association.

Từ điển Anh Việt

  • Issuing House Association

    (Econ) Hiệp hội các Nhà phát hành.

    + Một hiệp hội được thành lập vào năm 1945 để tổ chức một diễn đàn nhằm tăng cường những lợi ích của các ngân hàng thương mại và các tổ chức khác hoạt động với tư cách là các nhà phát hành.