ism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ism.

Từ điển Anh Việt

  • ism

    * danh từ

    học thuyết, chủ nghĩa

Từ điển Anh Anh - Wordnet