island hop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

island hop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm island hop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của island hop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • island hop

    travel from one island to the next

    on the cruise, we did some island-hopping

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).