intensity fluctuation factor-iff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intensity fluctuation factor-iff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intensity fluctuation factor-iff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intensity fluctuation factor-iff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intensity fluctuation factor-iff

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ số thăng giảm cường độ