insurmountable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurmountable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurmountable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurmountable.

Từ điển Anh Việt

  • insurmountable

    /,insə:'mauntəbl/

    * tính từ

    không vượt qua được (vật chướng ngại...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet