instantaneous transfer rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

instantaneous transfer rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm instantaneous transfer rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của instantaneous transfer rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • instantaneous transfer rate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ truyền tức thời