instantaneous blasting cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

instantaneous blasting cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm instantaneous blasting cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của instantaneous blasting cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • instantaneous blasting cap

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ngòi nổ tức thời