instantaneous center of velocities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

instantaneous center of velocities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm instantaneous center of velocities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của instantaneous center of velocities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • instantaneous center of velocities

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tâm vận tốc tức thời