insisting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insisting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insisting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insisting.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • insisting

  Similar:

  insistence: continual and persistent demands

  insist: be emphatic or resolute and refuse to budge

  I must insist!

  Synonyms: take a firm stand

  importune: beg persistently and urgently

  I importune you to help them

  Synonyms: insist

  insist: assert to be true

  The letter asserts a free society

  Synonyms: assert

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).