innovative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

innovative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm innovative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của innovative.

Từ điển Anh Việt

 • innovative

  /'inouveitəri/ (innovative) /'inouveitiv/

  * tính từ

  có tính chất đổi mới; có tính chất là một sáng kiến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • innovative

  * kinh tế

  cách tân

  chủ nghĩa cách tân

  có tính chất đổi mới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • innovative

  being or producing something like nothing done or experienced or created before

  stylistically innovative works

  innovative members of the artistic community

  a mind so innovational, so original

  Synonyms: innovational, groundbreaking

  Similar:

  advanced: ahead of the times

  the advanced teaching methods

  had advanced views on the subject

  a forward-looking corporation

  is British industry innovative enough?

  Synonyms: forward-looking, modern