innocuous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

innocuous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm innocuous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của innocuous.

Từ điển Anh Việt

 • innocuous

  /i'nɔkjuəs/

  * tính từ

  không độc, không có hại; vô thưởng, vô phạt

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tẻ nhạt (tiểu thuyết...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • innocuous

  * kỹ thuật

  không độc

  không hại

  xây dựng:

  không có hại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • innocuous

  not injurious to physical or mental health

  Antonyms: noxious

  not causing disapproval

  it was an innocuous remark

  confined himself to innocuous generalities

  unobjectionable behavior

  Synonyms: unobjectionable

  Similar:

  innocent: lacking intent or capacity to injure

  an innocent prank