industry reference black (irb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

industry reference black (irb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm industry reference black (irb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của industry reference black (irb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • industry reference black (irb)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    muội than chuẩn quốc tế