illegalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illegalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illegalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illegalize.

Từ điển Anh Việt

  • illegalize

    /i'li:gəlaiz/ (illegalise) /i'li:gəlaiz/

    * ngoại động từ

    làm thành không hợp pháp

Từ điển Anh Anh - Wordnet