helminthic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

helminthic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm helminthic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của helminthic.

Từ điển Anh Việt

 • helminthic

  /hel'minθik/

  * tính từ

  (thuộc) giun sán

  tẩy giun sán; trừ giun sán

  * danh từ

  (y học) thuốc giun sán

Từ điển Anh Anh - Wordnet