anthelmintic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthelmintic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthelmintic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthelmintic.

Từ điển Anh Việt

 • anthelmintic

  /,ænθel'mintik/

  * tính từ

  trừ giun, trừ sán

  * danh từ

  (y học) thuốc giun, thuốc sâu

Từ điển Anh Anh - Wordnet