parasiticidal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasiticidal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasiticidal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasiticidal.

Từ điển Anh Việt

  • parasiticidal

    xem parasiticide

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parasiticidal

    * kỹ thuật

    y học:

    diệt ký sinh trùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet