happy-go-lucky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

happy-go-lucky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm happy-go-lucky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của happy-go-lucky.

Từ điển Anh Việt

  • happy-go-lucky

    /'hæpigou,lʌki/

    * tính từ

    vô tư lự; được đến đâu hay đến đấy

    to go through life in a happy-go-lucky fashion: sống vô tư lự được đến đâu hay đến đấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet