gymnastic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gymnastic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gymnastic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gymnastic.

Từ điển Anh Việt

 • gymnastic

  /dʤim'næstik/

  * tính từ

  (thuộc) thể dục

  * danh từ

  (số nhiều) thể dục

  to do gymnastic; to go in for gymnastic: tập thể dục

  sự rèn luyện, sự tập luyện (về một môn gì)

  chessplaying is a good mental gymnastic: đánh cờ là một môn rèn luyện trí óc tốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gymnastic

  of or relating to or used in exercises intended to develop strength and agility

  gymnastic horse

  Similar:

  acrobatic: vigorously active

  an acrobatic dance

  an athletic child

  athletic playing

  gymnastic exercises

  Synonyms: athletic