acrobatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrobatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrobatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrobatic.

Từ điển Anh Việt

 • acrobatic

  * tính từ

  tính chất nhào lộn, liên quan đến nhào lộn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acrobatic

  vigorously active

  an acrobatic dance

  an athletic child

  athletic playing

  gymnastic exercises

  Synonyms: athletic, gymnastic