acrobatically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrobatically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrobatically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrobatically.

Từ điển Anh Việt

  • acrobatically

    /,ækrə'bætikəli/

    * phó từ

    tài tình, khéo léo