acrobatic stunt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrobatic stunt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrobatic stunt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrobatic stunt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acrobatic stunt

    a stunt performed by an acrobat

    Synonyms: acrobatic feat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).